Rezervujte ON-LINE ubytování

s 15% slevou na skipasy ve SkiResortu

janskelazne.cz > Janské Lázně > Informace pro klienty - GDPR

Informace pro klienty - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

Společnost SkiResort Infocentrum Janské Lázně, provozovaná Ing. Markem Šustrem se sídlem Horská 224, 542 26 Horní Maršov, IČ: 69874999, nezapsaném v obchodním rejstříku, dále jen

správce “) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25. 5. 2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

 

Osobní údaje

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:

a) nezávazná nabídka ubytování: oslovení, jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, bydliště, telefonní číslo (volitelné).

b) rezervace ubytování: oslovení, jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, bydliště, telefonní číslo (volitelné).

c) souhlas s hodnocením pobytu v případě rezervace

d) souhlas s využitím pro marketingové účely

e) souhlas pro zasílání newsletteru

 

dále jen („osobní údaje“)

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu smlouvy o rezervaci mezi Vámi jako zákazníkem a správcem jako zprostředkovatelem rezervace, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. Dále příjemci těchto údajů mohou být z titulu plnění právní povinnosti správce - obecní úřad, orgány finanční správy či cizinecká policie.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu rezervační smlouvy, smlouvy o ubytování či jiné smlouvy vztahující se k předmětu podnikání Správce.

Doba zpracování

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z rezervační smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené přepravní smlouvě.

 

V případě nezávazné nabídky se osobní údaje uchovávají v systému po dobu 4 let od data realizace transakce. V případě rezervace nebo storna se osobní údaje spojené s transakcí uchovávají zákonem danou lhůtou, tj. po dobu 10 let od data uskutečnění pobytu.

Host má možnost aktivně souhlasit s využitím jeho adresy pro využití k marketingovým účelům a pro zasílání newsletterů. Pokud neřekne jinak, automaticky se počítá s nevyužitím jeho adresy pro tyto účely. V případě změny stanoviska má možnost kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

 

Poučení subjektu údajů

Společnost SkiResort Infocentrum Janské Lázně informuje své zákazníky, že mají právo:

 

a) získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu, anonymizaci nebo smazaní osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

b) aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c) aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,  osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

d) aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e) aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.

f) vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.

g) v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Ing. Marek Šustr

 

Lastminute Jánské Lázně nabízíme ubytování již od 450 Kč osoba/noc

Aktuální informace a nejlepší nabídky ubytování