Rezervujte ON-LINE ubytování

s 15% slevou na skipasy ve SkiResortu

janskelazne.cz > Kontakt > Všeobecné podmínky + GDPR

Všeobecné podmínky + informace k ochraně dat

1. Vznik smluvních vztahů:

Smluvní vztah mezi zákazníkem a  SkiResort Infocentrum Janské Lázně (dále jen SkiResort IC) vznikne na základě písemné smlouvy, /tj. řádně vyplněné objednávky/ nebo telefonické objednávky, potvrzené zpět faxem, či e-mailem. Informační centrum a cestovní agentura vstupuje do smluvních vztahů jako zprostředkovatel objednaných služeb.

2. Cena ubytování a jeho úhrada:

Cena zahrnuje služby, které jsou pro každý typ ubytování vyjmenovány.
Při závazném přihlášení je účastník povinen uhradit 50% zálohu z celkové ceny pobytu do 5-ti dnů na účet SkiResort IC, při platbě je variabilní symbol číslo faktury nebo číslo rezervace.

3. Odstoupení:

Zákazník má kdykoliv před započetím ubytování právo odstoupit od smlouvy písemným oznámením SkiResort IC.

Při odstoupení od smlouvy je však zákazník povinen uhradit SkiResort ICJanské Lázně storno poplatek ze zaplacené částky/zálohy :

  1. 20% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornu v době do 28-21 dnů před termínem poskytnutí první služby.
  2. 50% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornu v době do 20-14 dnů před termínem poskytnutí první služby.
  3. 75% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornu do 13-8 dnů před termínem poskytnutí první služby
  4. l00% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornu 7 a méně dnů před termínem poskytnutí první služby.

Vrácení zálohy provede SkiResort IC na účet klienta uvedený v písemném oznámení klienta.

4. Informace o zpracování osobních údajů

 

SkiResort IC tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25. 5. 2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

 

 Osobní údaje

 

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:

 

a) nezávazná nabídka ubytování: oslovení, jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, bydliště, telefonní číslo (volitelné).

 

b) rezervace ubytování: oslovení, jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, bydliště, telefonní číslo (volitelné).

 

c) souhlas s hodnocením pobytu v případě rezervace

 

d) souhlas s využitím pro marketingové účely

 

e) souhlas pro zasílání newsletteru

 

 

 

dále jen („osobní údaje“)

 

Účel zpracování

 

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu smlouvy o rezervaci mezi Vámi jako zákazníkem a správcem jako zprostředkovatelem rezervace, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

 

Příjemci osobních údajů

 

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. Dále příjemci těchto údajů mohou být z titulu plnění právní povinnosti správce - obecní úřad, orgány finanční správy či cizinecká policie.

 

 

 

Povinnost poskytnout osobní údaje

 

Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu rezervační smlouvy, smlouvy o ubytování či jiné smlouvy vztahující se k předmětu podnikání Správce.

 

Doba zpracování

 

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z rezervační smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené přepravní smlouvě.

 

 

 

V případě nezávazné nabídky se osobní údaje uchovávají v systému po dobu 4 let od data realizace transakce. V případě rezervace nebo storna se osobní údaje spojené s transakcí uchovávají zákonem danou lhůtou, tj. po dobu 10 let od data uskutečnění pobytu.

 

Host má možnost aktivně souhlasit s využitím jeho adresy pro využití k marketingovým účelům a pro zasílání newsletterů. Pokud neřekne jinak, automaticky se počítá s nevyužitím jeho adresy pro tyto účely. V případě změny stanoviska má možnost kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

 

 

 

Poučení subjektu údajů

 

Společnost SkiResort Infocentrum Janské Lázně informuje své zákazníky, že mají právo:

 

 

 

a) získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu, anonymizaci nebo smazaní osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

b) aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

c) aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,  osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

 

d) aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

e) aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.

 

f) vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.

 

g) v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

 

INFORMAČNÍ CENTRUM A CESTOVNÍ AGENTURA 
Černohorská 265
542 25 Janské Lázně

Provozovatel a fakturační údaje:
Ing. Marek Šustr
Horská 224 
542 26  Horní Maršov 
IČO:69874999, DIČ:CZ7406093607, nezapsán v OR, bankovní spojení: KB a.s., č. účtu CZK: 86-0217170297/0100

 

Lastminute Jánské Lázně nabízíme ubytování již od 350 Kč osoba/noc

 Ubytování U Šustrů *** Jánské Lázně

Ubytování U Šustrů ***

350.00 Kč osoba/noc

více
Pension Macháček  Jánské Lázně

Pension Macháček 

440.00 Kč osoba/noc

více

Aktuální informace a nejlepší nabídky ubytování